Başlık : Abhaz Federasyonu
İçerik : SAYIN KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYETİR17;NE 07.01.2010
Kuzey Kafkasya orijinli insanların TürkiyeR17;de örgütlenmesi, Çerkes Taavun Cemiyetiyle başlar. Anayasa değişikliği ile 1961 yılından itibaren hızlanan dernekleşme süreci, tek çatı altında toplanma arzusuyla federasyonlaşmaya kadar gider. Boy farkı gözetmeksizin sağlanmak istenen bu birliktelik; İdeolojik eğilimler ve yaşlı genç uyuşmazlığı nedeniyle iki başlılığa dönüşür. Bu durumdayken Güney Osetya, Çeçenistan ve Abhazya olayları ortaya çıkmış. Dernek ve federasyonların öne çıkarttığı kıriz masası ve R20;dayanışmaR21; komiteleriyle (iyi veya kötü) bilinen sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle AbhazyaR17;da varılan sonuç bazı AbhazR17;lara yeterli gelmese de genelde memnuniyet verici seviye de görünmektedir.
TürkiyeR17;de dernekleşmenin başladığı dönemler de, Şahsen: Her Kafkas halkının kendi derneklerini kurmaları ve bütün boyların kendi aralarından belirleyecekleri delegeler yoluyla bir üst birlik oluşturulmasının fırsat buldukça hep söylemcisi oldum. Fakat zamanında kimseye söz dinletemedim. İl ve ilçeler bazında teşkilatlanmaya gidildi. Eğer 29 Ekim 2009 Tarihli bildirinizi 14 Ağustos 1992 tarihinden önce yayınlamış olsaydınız Abhaz federasyonuR17;nun kurulması konusunda, yanlış ve doğruluğuna bakmadan bende sizlerle beraber olurdum.
Şimdi, R20;çeşitli örgütlenmeler içine savrulmuşR21; AbhazR17;ların bir araya getirilmesinden söz ediyorsunuzR30; Sizlerin önayak olduğu ve ilk bakışta makul gibi görünen bu Abhaz Federasyonu girişimi, bana göre: K.Kafkas halklarıR17;nın ayrıştırılması anlamına geliyor. Yani, şimdiye kadar yapılan teşkilatlanmanın alt üst edilmesiR30; Eğer yeni bir teşkilatlanmaya ihtiyaç varsa: 17 Yıl önce K.Kafkas halklarıyla birlikte verilen çetin mücadeleden sonra, AbhazlarR17;ın onlarla birliktemi hareket etmesi gerekir, yoksa ayrı baş mı çekmesi icap ediyor?
Sayın Stanıslav LAKOBA 23.04.1993 LondraR17;da verdiği konferansın bir bölümünde şöyle diyor du: R20;Abhazya halkı, savaşın ilk günlerinde, bütün dünyayla ilişkimiz kesilip tam bir izolasyon halinde olduğumuz sırada, Konfederasyon gönüllülerinin dağ yollarından yardımımıza koşmuş olması hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bunlar: Kabartaylar, Çeçenler, Adıgeler ve G.Osetyalılar, Çerkesler ve AbazinlerR17;di. Onların sayesinde bu eşsiz mücadelede ayakta kalabildik. Şimdi AbhazyaR17;da durum değişti. K.Kafkasya, Abhazyayı desteklemek üzere ayağa kalkınca Rusya yönetimi, AbhazlarR17;la ilgili tutumlarını değiştirdi. Savaşın ilk günlerinde Şevardnadze, Konfederasyonun AbhazlarR17;ın yardımına gelebileceği-ne inanmıyordu: R20;Konfederasyon kâğıttan bir kaplandırR21; dedi ve feci şekilde yanıldı.R21;
28 Ağustos 1992 tarihli Milliyet Gazetesinde şu ifadeye yer verilmişti: R20;Abhazya olayları patlayınca Türkiyeli Abhazlar ve Çerkesler R20;sivil bir seferberlik ilan ettiler. Sayın Atay CeyişakarR17;ın başkanı olduğu Türkiye-Abhazya dayanışma komitesi bir hafta içinde Yüz bin dolar ve Yirmi koli ilaç toplayarak AbhazyaR17;ya ulaştırıldı.R21;
Abhazya, beş milyona karşı yüz bin insanla, Avrupa, Amerika ve TürkiyeR17;nin de dâhil olduğu tüm büyük ülkelerin desteklediği ve RusyaR17;nın da karşı çıkmasına rağmen R20;Küçük Kafkas halklarıR21;yla birlikte önemli bir zafer kazanıldı. Dolaysıyla R20;kesintiye uğrayan Abhazya devlet varlığınınR21; kimlerle, nasıl yeniden ihya edildiği, savaşın ve bağımsızlığın kazanılmasında AbhazlarR17;ın yalnız olmadığı ve kimlerle birlikte olduğu hususunun unutulmaması bir hakşinaslık gereği değil midir? R20;Sev seni seveni yek ile yeksan ise sevme seni sevmeyeni MısırR17;a sultan iseR21; demişler.

Kuzey Kafkasya yerel devletlerinin ve ora orijinli diaspora da yaşayan halkların AbhazyaR17;nın yanında ve bir güç olduğu görüldü. AbhazyaR17;nın başarısını, hala sindirememiş olanlar, bu defa da bu gücü sarsmak için, Asimilasyon bahanesiyle AbhazyaR17;yı tali unsurlardan arındırma, asli unsurlarla yeniden ihya etme gibi makul sebepler göstererek başka yıpratıcı yöntemler arıyor olmasınlar? Abhazya CumhuriyetiR17;nde etnik gurupların da yaşadığı malum. Dikkatli olunmazsa, bunların arasına da nifak sokulamaz olurmu? R20;Ğakage yınepla Ğaştençı yidırkıydR21; (Aptala eliyle yılan tutturulur) dedikleri gibi aramızdan birileri yanıltılamaz mı? Bunlar akla geldikçe insan rahatsızlık duyuyor.
Eğer yapılan bu teşebbüs R20;konfederasyonR21; oluşturulmasına dönük ise, ki öyle söyleynler de var! Bunun mevcut federasyon yönetimleriyle müştereken alınacak prensip kararıyla yapılması gerekmiyor mu? Hem neden, böyle bir şeye ihtiyaç varsa yalnız Abhaz dernekleri öncülük yapıyor, neden arada başka dernekler yok? Abhaz dernekleri federasyonu teşebbüsü ister mevcut derneklerden ayrışmaya dönük olsun, ister konfederasyonlaşmaya zorlamak için yapılıyor olsun, her ikisi de bana göre şık değil. Diğer halklarla müştereken sağlanan Abhazya başarısından sonra böylesi bir girişim Abhaz duyarlılığıyla nasıl bağdaştırılabiliyor?
Samimi olduğumuz bazı kimseler, şakaya getirerek diyorlar ki: R20;Artık devletinizi kurdunuz kimseye ihtiyacınız kalmadıR21;... Bazıları da diyor ki: R20;Abhazlar, AbhazyaR17;yı ellerinden alacağımızı sandıkları için kendi aralarında federasyonlaşmaya gidiyorlarR21;R30; Öyle olmadığını, AbhazyaR17;nın hepimizin müştereği olduğunu söylediğimizde: R20;O halde Abhazya Cumhuriyeti Abaza ve UbıxR17;ların dışında neden bizleri vatandaşlığa kabul etmiyorR21; cevabıyla karşılaşıyoruz.
Eğer şakavari yapılan bu sataşmaların doğruluğu ortaya çıkarsa: Sadece Tarihi kader birliği içinde olduğumuz değil, çoklarıyla kök birliği içinde de olduğumuza inandığımız ve ne kadar yozlaşmış, aramızda farklılıklar oluşmuş olsa da, sosyal değerler açısından da kendimize en yakın hissettiğimiz bu kardeş, K.Kafkas halklarına karşı, benim gibilerin kendilerini, R20;ApsuwaR21; olmadıkları yönünde müdafaa etme durumuna düşmeleri pek sevimli olmayacaktır.
Eski Kafkas-Abhazya Dayanışma Komite Başkanı Sayın Dr.Cemalettin Ümit 15.05.1999 tarihinde derneklerin görüşüne sunulmuş olan raporu, son paragrafıyla şu çağrıda bulunarak noktalanıyordu: Hepimizin teker, teker maddi imkânsızlıklarının olduğu veya yetmediği bir gerçektir. Ayrıca, belki birçoklarınıza gözle görülmediği ve yaşanmadığı için Abhazya uzakmış gibi gelebilir. Ama Abhazya uzak değildir, bizimdir, içimizden koparak gelmiş ve devletleşmiş bir bayraktır. Bu nedenle geliniz bütün küçük çekişmeleri, küçük hesapları, kişisel zaafları ve hatta maddi imkânsızlıkları bir kenara bırakarak tüm yüreğimizi ortaya koyup AbhazyaR17;ya sahip çıkalım ve destekleyelim. Unutmayalım ki bu destek AbhazyaR17;yı her bakımdan devlet olma olgusuna daha çabuk ulaştıracaktır.
Sayın C. ÜmitR17;in bu açıklamalarına bugün de aynen katılırken, Abhazya açısından özlemine ulaşmış gibi olması da sevindiricidir. Bu memnuniyet yaratan sonuca TürkiyeR17;de yaşayan Kafkas orijinli bizlerinde, GürcistanR17;a yüzde yüz taraf olan TC devletine rağmen katkılarımız, hiçte küçümsenecek gibi değildir. Tanınması konusunda daha büyük etki sağlamak, Cemalettin BeyR17;in de işaret ettiği gibi, daha etkin bir güç sahibi olabilme ve nüfuz edebilme meselesidir. Merhum Şamil BaseyevR17;in: R20;Param yetseydi MoskovaR17;ya kadar giderdimR21; dediği gibi bizler her türlü argümanı kullanma imkânlarına sahip değiliz.
Bahçesine zoraki siyah bir çelenk bırakabildiğimiz Gürcistan devletinin AnkaraR17;da görkemli bir sefaret binaları var ve hem de TürkiyeR17;de yaşayan Gürcüler, öteden beri devlet üzerinde daha çok nüfuz sahibi. Daha geçenlerde (02 Aralık 2009) TC. BMMR17;sinde GürcistanR17;la dostluğu daha da pekiştirmek için yeni kararlar alındı ve Meclisin bu oturumunda uzun ve son konuşmayı yapan milletvekili, Gürcülerin haçlı bayraklarına rağmen Müslüman Gürcü kardeşlerinden bahisle R20;Ruslar, Güney Osetya ve AbhazyaR17;dan elini çeksinR21; buyruğuyla konuşmasını tamamladı.
Eğer Abhazlar bir şey yapmak istiyorsak: Abhazya artık devlet statüsüne sahip bir ülkedir ve kendi ayakları üzerinde durabilecek durumdadır. Dolaysıyla (Özelde de olsa) devlet ciddiyetiyle bağdaşır biçimde, TürkiyeR17;de bir sekreter ya oluşturmasına çalışılmalıdır. Bu hem bizlere moral kaynağı olacak ve hem de TürkiyeR17;nin AbhazyaR17;nın bağımsızlığını biran evvel tanımasına katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak: AbhazlarR17;ın bile, kendi aralarında bölüneceği endişemizin aşağıdaki görüş çerçevesi içinde hassasiyet gösterilerek giderilmesini hepinizden arz ve istirham ediyorum.
Abhazya, ona gönül verenlerin, hiçbir karşılık beklemeden maddi ve manevi, az veya çok katkıda bulunmuş olan R20;Bütün Kuzey Kafkasya halkları nın Onur devletidirR21; Onu, bu halkların manevi desteğinden uzaklaştırmak, bir bakıma AbhazyaR17;yı budamak anlamına gelir.
Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı Sayın Şanıbe Musa 14.02.1993 tarihli konuşmasında şöyle diyordu: Kafkas halklarının AbhazyaR17;nın hürriyeti için yaptıkları mücadele özünde kendi hürriyetleri için yaptıkları bir mücadeledir. Bu nedenle KafkasyaR17;nın çiçeği şimdi AbhazyaR17;dadır.
Yı-rı-mu ye-cız-şe-va vu-ğakb. (Varını paylaşanlar bir millettir) demişler: AdıgeR17;ler R20;candan önce gelir yüzR21; diye, canlarını Aphazlarla paylaşmak istemişlerdir.
Vu-ğa ka-ga yı-gı-am.: (Aptal millet yoktur) Bütün halklar neyi nasıl yapacaklarını kendileri daha iyi bilmelidirler.
Ku-na-ga yız-mu ku-na-ga yav-xid : (Layık olan layığını bulur) ApsuwaR17;lar yalnız kalmak istiyorlarsa onun da olmaması için bir sebep yok! Ama gelecek nasıl olur o bilinemez.
Bildirinizde:R20;Çeşitli örgütlenmeler içine savrulmuşR21; sözü ile R20;Taraf olmayanın bertaraf olacağıR21; sözleri hiç kullanılmamalıydı.
Şahsım: Soyu ve toplumu hassasiyeti içinde 75 Yıldır sakınarak yaşayan biriyim. Bu ömrü, gözü fazla kapalı geçirdiğimi de sanmıyorum. Bütün dünya ülke ve insanlarına önerilen demokratik yöntemlere göre hiç kimsenin, babaR17;nın dahi oğlunun iradesine karşı çıkamadığı bir ortamda yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçektir. Yine de ben, yapacağınız girişimlerde, AşuwaR17;lığımızla kendimizi savunma durumuna düşürmeyeceğiniz ümidiyle başarılar diliyorum. 07 Ocak 2010
BİCR17;RA Saim Tuc Tlf : 0312-395 63 03 Fax: 0312-395 63 90 GSM: 0554 944 16 38 E.Posta: saimtuc@yahoo.com.tr

Not:
Sayın Telat Özdemir (Kabba)
İnegöl Abhaz Kültür Dernek Başkanı

(Yeyhbere yızçıcız ğalıgaj yıtıc nışıntereb)
Saygınlığını yitirmiş yaşlının evi mezardır.
Anlamına gelen bir atasözümüz var. Eğer, geçkinliğim nedeniyle öyle görülmeyeceksem, federasyon müteşebbis heyetinin görüşüne sunulmak üzere hazırladığım ekteki yazı metnini sadece size gönderiyorum. Toplanacak değerli zevata, ev sahibi olarak sizlerin aktarmasının daha doğru olacağını düşündüm. Katlanacağınız zahmet nedeniyle şimdiden teşekkür ediyorum. 07 Ocak 2010

Ön başlığı altında BaşkanR17;nın E.postasına ve hemde FaxR17;ına gönderdim. Sonradan yaptığımız telefon görüşmesinde R20;metniR21; çoğaltıp herkesin önüne koyduklarını söylediler. Toplananların Federasyonu kurma kararı aldıklarını da belirtti. Ben topluma karşı duyduğum saygı ve sorumluluğun, kendimce gereğini yerine getirmeye çalıştım. İnşallah R20;Hırsı aklından önde gelenlerR21; topluma zararlı olmazlar.
Yazar : Saim TUÇ
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.