Başlık : H.Z. MUHAMMEDİN İSİMLERİ..
İçerik : Abdullah (Allah'ın kulu)

Âbid (Kulluk eden, ibadet eden)

Âdil (Adaletli)

Ahmed (En çok övülmüş, sevilmiş)

Ahsen (En güzel)

Alî (Çok yüce)

Âlim (Bilgin, bilen)

Allâme (Çok bilen)

Âmil (İş ve aksiyon sahibi)

Aziz (Çok yüce, çok şerefli olan)

Beşir (Müjdeleyici)

Burhan (Sağlam delil)

Cebbâr (Kahredici, gâlip)

Cevâd (Cömert)

Ecved (En iyi, en cömert)

Ekrem (En şerefli)

Emin (Doğru ve güvenilir kimse)

Fadlullah (Allah'ın ihsânı,fazlına ulaşan)

Fâruk (Hakkı ve bâtılı ayıran)

Fettâh (Yoldaki engelleri kaldıran)

Gâlip (Hâkim ve üstün olan)

Ganî (Zengin)

Habib (Sevgili, çok sevilen)

Hâdi (Doğru yola götüren)

Hâfız (Muhafaza edici)

Halîl (Dost)

Halîm (Yumuşak huylu)

Hâlis (Saf, temiz)

Hâmid (Hamd edici, övücü)

Hammâd (Çok hamdeden)

Hanîf (Hakikate sımsıkı sarılan)

Kamer (Ay)

Kayyim (Görüp, gözeten)

Kerîm (Çok cömert, çok şerefli)

Mâcid (Yüce ve şerefli)

Mahmûd (Övülen)

Mansûr (Zafere kavuşturulmuş)

Mâsum (Suçsuz, günahsız)

Medenî (Şehirli, bilgilive görgülü)

Mehdî (Hidayet eden)

Mekkî (Mekkeli)

Merhûm (Rahmetle bezenmiş)

Mes'ûd (Mutlu)

Metîn (Çok sağlam ve güçlü)

Muallim (Öğretici)

Muktedâ (Peşinden gidilen)

Mübârek (Uğurlu, hayırlı, bereketli)

Müctebâ (Seçilmiş)

Mükerrem (Şerefli, yüce)

Müktefî (İktifâ eden, yetinen)

Münîr (Nurlandıran, aydınlatan)

Mürsel (Elçilikle görevlendirilmiş)

Mürtezâ (Beğenilmiş, seçilmiş)

Muslih (Islah edeci, düzene koyucu)

Mustafa (Çok arınmış)

Müstakîm (Doğru yolda olan)

Mutî (Hakka itaat eden)

Mu'ti (Veren ihsân eden)

Muzaffer (Zafer kazanan, üstün olan)

Müşâvir (Kendisine danışılan)

Nakî (Çok temiz)

Nakîb (Halkın iyisi, en seçkini)

Nâsih (Öğüt veren)

Nâtık (Konuşan, nutuk veren)

Nebî (Peygamber)

Neciyullah (Allah' ın sırdaşı)

Necm (Yıldız)

Nesîb (Asil, temiz soydan gelen)

Nezîr (Uyarıcı, korkutucu)

Nimet (İyilik, dirlik ve mutluluk)

Nûr (Işık, aydınlık)

Râfi (Yükselten)

Râgıb (Rağbet eden, isteyen)

Rahîm (Mü'minleri çok seven)

Râzî (Kabul eden, hoşnut olan)

Resûl (Elçi)

Reşîd (Akıllı, olgun, iyi yola götürücü)

Saîd (Mutlu)

Sâbir (Sabreden)

Sâdullah (Allah' ın mübârek kulu)

Sâdık (Doğru olan, gerçekci)

Saffet (Arınmış, seçkin kişi)

Sâhib (Mâlik, arkadaş,sohbet edici)

Sâlih (İyi ve güzel huylu)

Selâm (Noksan ve ayıptan emin olan)

Seyfullah (Allah' ın kılıcı)

Seyyid (Efendi)

Şâfi (Şefaat edici)

Şâkir (Şükredici)

Tâhâ (Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi)

Tâhir (Çok temiz)

Takî (Haramlardan kaçınan)

Tayyib (Helal, temiz, güzel, hoş)

Vâfi (Sözünde duran)

Vâiz (Nasihat eden)

Vâsıl (Kulu Rabb'ine ulaştıran)

Yâsîn (İnsan-ı kâmil)

Zâhid (Mâsivadan yüz çeviren)

Zâkir (Allah' ı çok anan)

Alıntı
Yazar : Deya güpse
[- Sayfayı yazdır - ]
Haberler yazarlarını bağlar. Hiçbir şekilde 6kesek.com sorumlu tutulamaz.